Ballada o św. Franciszku

SPEKTAKL

Spek­takl muzycz­ny o św. Fran­cisz­ku opar­ty na moty­wach wło­skich reci­ta­li „Ecco­mi da te” i „Ter­ra di pace”.

pre­mie­ra: sier­pień 1989 r. pod­czas 2. Fran­cisz­kań­skie­go Spo­tka­nia Mło­dych w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Kal­wa­ryj­skiej w Kal­wa­rii Pacław­skiej k/Przemyśla).
Spek­takl był rów­nież wysta­wio­ny w paź­dzier­ni­ku 1989 r. w kruż­gan­kach klasz­to­ru św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w Kra­ko­wie przy pla­cu Wszyst­kich Świę­tych 5.

W spek­ta­klu wyko­rzy­sta­no frag­men­ty poema­tu Andrze­ja Jawie­nia (Karol Woj­ty­ła) „Wybrze­ża peł­ne ciszy”

sce­na­riusz i reży­se­ria: Woj­ciech Markiewicz

sce­no­gra­fia: Tomasz Jank OFMConv

świa­tło-dźwięk: Adam Mróz; Andrzej Stępień

pra­cow­nia tech­nicz­na: Janusz Bajow­ski; Piotr Głód OFMConv

utwo­ry: 1. Roz­pocz­nę znów (3’15) [ sł. i m.: M. Val­mag­gi] | 2. Fran­ci­szek ryce­rzem Boga (4’10) [sł. G. de Ros­si; m. S. Cele­ghin] | 3. Chwa­leb­ny Boże (4’00) [ sł. św. Fran­ci­szek z Asy­żu; m. S. Cole­ghin] | 4. Bądź pochwa­lo­ny (3’40) [sł. i m. G. Rad­di­no] | 5. Pozdro­wie­nie Dzie­wi­cy (3’50) [sł. św. Fran­ci­szek z Asy­żu; m. G. Rad­di­no] | 6. Chcia­łeś zostać (4’50) [sł. i m. G. Radin­no] | 7. Pio­sen­ka poko­ju (2’40) [ sł. i m. G. Radin­no] | 8. Sio­strze Kla­rze (3’35) [sł. i m. M. Giom­bi­ni] | 9. Oto jestem Twój (4’30) [sł. i m. S. Cole­ghin] |10. Kan­tyk Stwo­rze­nia (4’50) [sł. Św. Fran­ci­szek z Asy­żu; m. S. Cole­ghin] | 11. Wyru­szy­my by wędro­wać (2.53) [sł. i m. N. Farruggio].
        link do nagrań »

tek­sty: M. Val­mag­gi (1); Gian­ni de Ros­si (2, 10); św. Fran­ci­szek z Asy­żu (3, 5, 10); Gian­ni Rad­di­no (4, 5, 6, 7); Mar­cel­lo Giom­bi­ni (8); Ste­fa­no Cele­ghin (9); N. Far­rug­gio (10).

prze­kład i sł. pol.: Ryszard Wró­bel OFMConv

muzy­ka: M. Val­mag­gi (1); Ste­fa­no Cele­ghin (2, 3, 9, 10); Mar­cel­lo Giom­bi­ni (8); Gian­ni Rad­di­no (4, 5, 6, 7); N. Far­rug­gio (10).

oso­by: nar­ra­tor 1; nar­ra­tor 2; kro­ni­karz; głos; Fran­ci­szek; Kla­ra; trę­do­wa­ty; sio­stry; bracia.

wystą­pi­li: Ber­nar­da Brzo­zow­ska, Kry­sty­na Halat, Iwo­na Koniecz­kow­ska, Jula Mar­kie­wicz, Nina Kul­ha­nek, Mał­go­rza­ta Ster­nal, Agniesz­ka Zwie­rzyc­ka, Mag­da­le­na Zwie­rzyc­ka, Zofia Żmi­grodz­ka, Bogu­sław Dąbrow­ski OFMConv, Jacek Kania OFMConv, Krzysz­tof Śmi­giel­ski OFMConv, Jaro­sław Zacha­riasz OFMConv, Ryszard Wró­bel OFMConv.

—————————-

NAGRANIE

nagra­nie (kase­ta): Kra­ków 1989 r.

reży­ser nagra­nia: Marian Kukuł­ka (Kra­ków, Stu­dio Pol­skie­go Radia 1989 r.)

ścież­ki dźwię­ko­we ory­gi­nal­ne w wyko­na­niu zespo­łu „Grup­po Nova Lauda”.

pro­jekt okład­ki: Tomasz Jank OFMConv

—————————-

wyda­nie CD: 2004 [MTF CD-05/2004]

wyko­naw­cy: Ber­nar­da Brzo­zow­ska, Kry­sty­na Halat, Iwo­na Koniecz­kow­ska, Nina Kul­ha­nek, Julia Mar­kie­wicz, Mał­go­rza­ta Ster­nal, Agniesz­ka Zwie­rzyc­ka, Mag­da­le­na Zwie­rzyc­ka, Zofia Żmi­grodz­ka, Bogu­sław Dąbrow­ski OFMConv, Jacek Kania OFMconv, Krzysz­tof Śmi­giel­ski OFMConv, Jaro­sław Zacha­riasz OFMConv, Ryszard Wró­bel OFMConv

pro­jekt okład­ki: Han­na Bart­kie­wicz (Stu­dio perbene);
wyko­rzy­sta­no frag­ment obra­zu C. Car­li (San Fran­ce­sco 3/94)