Bratem bądź!

Hymny Franciszkańskich Spotkań Młodych [FSM] z lat 1989–2005

utwo­ry:
1. Oto my, dzie­ci świa­ta [4’50] | 2. Sha­lom, sha­lom [3’39] | 3. Wyru­szy­my, by wędro­wać [3’24] | 4. Bra­tem bądź! [4’05] | 5. Kie­dy rano słoń­ce budzi mnie [6’27] | 6. Drzew­ko poko­ju [4’16] | 7. O, jak dobrze [4’48] | 8. Będę wysła­wiać na wie­ki [4’06] | 9. Świat, co nie umie­ra [4’10] | 10. Mia­sto szczę­ścia [3’09] | 11. Idzie­my w świat [4’22] | 12. Wyrusz­my znów razem [3’52] | 13. Skrzy­dła mło­do­ści [3’04] | 14. Ten dom to my [3’55] | 15. Świa­tło ser­ca [4’39] | 16. Przy­mie­rza znak [3’28] | 17. Na wie­ki w Tobie żyć [3’28]         link do nagrań »

tek­sty: E. Faret­ti (2); R, Far­rug­gio (3); T. Cutu­gno (4); R. Car­los (5); A. M. Gal­lia­no (6, 7, 10); S. Mar­ti­nez (8); P. Auric­chio (9, 11); R. M. Cala­bre­se (12); F. G. Pesa­re (13); B. Con­te (14, 15); F. Mer­ran­zi­no (16); S. La Por­ta (17).

sło­wa pol­skie: Andrzej Zając OFMConv (1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16);  Piotr Roman Gry­ziec OFMConv (8); Andrzej Zając OFMConv – Piotr Roman Gry­ziec OFMConv (2, 4); Han­na Bart­kie­wicz – Ryszard Wró­bel OFMConv (3, 17)

muzy­ka: R. Gal­li­gna­ni (2); R, Far­rug­gio (3); T. Cutu­gno (4); R. Car­los (5); M. Pau­li­cel­li (6); B. Lafon­te (7); L. Leone (8); P. Auric­chio (9, 11); M. Maroc­chi (10); R. M. Cala­bre­se (12); F. G. Pesa­re (13); P. Fer­ran­te (14, 15); F. Mer­ran­zi­no (16); S. La Por­ta (17).

wyko­naw­cy: Aga­ta Augu­styn, Joan­na Banach, Han­na Bart­kie­wicz, Gabrie­la Błasz­czyk, Doro­ta Bonar­ska, Bar­ba­ra Chra­pek, Mag­da­le­na Cie­ślic­ka, Anna Cho­le­wa, Beata Dęb­ska, Justy­na Dunaj, Moni­ka Dżu­ła, Agniesz­ka Felch­ner, Doro­ta Gawin, Agniesz­ka Gór­ska, Kami­la Gła­dysz, Kata­rzy­na Gła­dysz, Pau­li­na Gubal­ska, Ania Hra­bia, Kata­rzy­na Hulok, Moni­ka Jabłoń­ska, Maria Jacak, Kata­rzy­na Jakub­czyk, Elż­bie­ta Kania, Mag­da­le­na Karol­czuk, Kin­ga Kar­ska, Kami­la Kar­wow­ska, Karo­li­na Kier­ko, Kata­rzy­na Kier­ko, Edy­ta Kobus FMM, Kata­rzy­na Kosiek, Ane­ta Kozak, Anna Lasko, Agniesz­ka Lubaś, Mał­go­rza­ta Łopat­ka CSFN, Marze­na Michal­ska, Mar­ta Micha­łow­ska, Anna Musiał, Ane­ta Ocie­pa, Han­na Olek­sy, Ewe­li­na Orłow­ska, Ewa Pabiś, Bar­ba­ra Pie­cza­ra, Mar­ta Pię­tow­ska, Emi­lia Pobie­dziń­ska, Kata­rzy­na Pobie­dziń­ska, Patry­cja Polek, Anna Praj­zner, Anna Pociej­kin, Ewa Rocz­niak, Mał­go­rza­ta Sku­li­mow­ska, Moni­ka Tomu­siak, Mario­la Traj­no­wicz, Lena Wierz­choń, Elż­bie­ta Wite­sko, Mag­da­le­na Woł­czek, Mał­go­rza­ta Woź­niak, Karo­li­na Wój­cik, Marze­na Zady­lak, Urszu­la Załucz­kow­ska, Piotr Bonar­ski, Grze­gorz Boch­nac­ki, al. Kry­stian Bor­dzań, al. Ryszard Bor­dzań, Piotr Buk­sa, Jaro­sław Cyco­niak, Jakub Czaj­ka OFMConv, Mar­cin Cze­kal­ski, Arka­diusz Dąbek OFMConv, Piotr Dąbek OFMConv, Mar­cin Drąg OFMConv, Adam Eibin, Seba­stian Fie­rek OFMConv, Marian Fox, Oskar Gut, Sta­ni­sław Hra­bia, Jan Janus OFMConv, Marek Kania, Łukasz Kobie­la, Tomasz Kol­bu­szew­ski, Krzysz­tof Kozie­ja, Łukasz Kozub, Sta­ni­sław Leli­to, Mariusz Lorenc, Maciej Majew­ski, Mar­cin Majew­ski, Tomasz Majew­ski, Krzysz­tof Mazur­kie­wicz, Sta­ni­sław Mły­nar­ski, Piotr Para­dow­ski OFMConv, Miłosz Paw­lik, Marian Pecy­na, Roman Piń­kow­ski, Łukasz Pobie­dziń­ski, Piotr Pokwap, Marek Rolek, Woj­ciech Rolek, Paweł Ruto­wicz, Łukasz Samiec, Jacek Sikor­ski, Mar­cin Skrzek, Prze­my­sław Skrzek, Rado­sław Sta­now­ski, Tomasz Sta­siak, Tomasz Sucho­wiej­ko, Łukasz Szań­ca, Piotr Szcze­pań­ski OFMConv, Tomasz Szna­bel, Tomasz Tra­wiń­ski OFMConv, Kon­rad Wilk, Krzysz­tof Wasi­lew­ski, Woj­ciech Wnęk, Grze­gorz Woź­ny, Ryszard Wró­bel OFMConv, Jaro­sław Zacha­riasz OFMConv.

na licen­cji: Paoli­ne – Edi­to­ria­le Audio­vi­si­vi, Ita­lia (3, 6, 7, 10, 11); Coope­ra­ti­va Edi­zio­ni RNS, Ita­lia (9)

nagra­nia „live” doko­na­ne w Sank­tu­arium Męki Pań­skiej i Mat­ki Bożej Kalwaryjskiej
w Kal­wa­rii Pacław­skiej k/Przemyśla
pod­czas Fran­cisz­kań­skich Spo­tkań Mło­dych (FSM), w latach 1996–2000–2005.

kie­row­nic­two muzycz­ne: Sta­ni­sław Hrabia

reży­ser nagra­nia: Jan Gier­ma­kow­ski (2–7, 10); Piotr Łabu­zek (8); Ire­ne­usz Kolasz­ko / Piotr Then (1, 9, 11 ‑15)
maste­ring: Piotr Reizner OFMConv / Piotr Then

wyda­nie CD: MTF CD-01/2003

pro­jekt okład­ki: Biu­ro FSM