Chrystus 2000

SPEKTAKL

Spek­takl muzycz­ny w dwóch aktach o Męce Pań­skiej opar­ty na moty­wach musi­ca­lu wło­skie­go „Cri­sto 2000”.

pre­mie­ra: sier­pień 1990 r., pod­czas 3. Fran­cisz­kań­skie­go Spo­tka­nia Mło­dych w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Kal­wa­ryj­skiej w Kal­wa­rii Pacław­skiej k/Przemyśla. Spek­takl był rów­nież wysta­wio­ny w paź­dzier­ni­ku 1990 r. na kruż­gan­kach klasz­to­ru św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w Kra­ko­wie przy pla­cu Wszyst­kich Świę­tych 5.

utwo­ry: 1. Rock and roll [3’25] | 2. Szyb­ko, szyb­ko [2’45] | 3. Muszę odejść [4’15] | 4. Roz­mo­wa [3’40] | 5. Bla, bla, bla [2’15] | 6. Nie­dzie­la Pal­mo­wa [4’00] | 7. Fary­ze­usze [2’35] | 8. Ostat­nia Wie­cze­rza [3’45] | 9. Get­se­ma­ni [5’00] | 10. Judasz [3’20] | 11. Ukrzy­żo­wa­nie [3’10] | 12. Zmar­twych­wsta­nie [4’42] | 13. On z Naza­re­tu [3’45]         link do nagrań »

tek­sty: Rena­to Bia­gio­li (1–12); H. Ross (13)

muzy­ka: Miche­le Pau­li­cel­li — Giam­pa­olo Belar­di­nel­li (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12); Miche­le Pau­li­cel­li — Giam­pa­olo Belar­di­nel­li – A. Ali­scio­ni (2); A. Ali­scio­ni (5); H. Ross (13)

aran­ża­cje: Miche­le Pau­li­cel­li, Giam­pa­olo Belar­di­nel­li, Ange­lo Talocci.

ścież­ki dźwię­ko­we: ory­gi­nal­ne, ze spek­ta­klu „Cri­sto 2000”, za zgo­dą auto­ra Miche­le Paulicelli.

prze­kład: Ryszard Wró­bel OFMConv

sło­wa pol­skie: Andrzej Zając OFMConv

sce­na­riusz i reży­se­ria: Woj­ciech Markiewicz

świa­tło-dźwięk: Adam Mróz

oso­by: pro­ta­go­ni­sta (Jezus); anta­go­ni­sta; kobie­ta (alias Mag­da­le­na); męż­czy­zna 1; męż­czy­zna 2; dziew­czy­na; oby­wa­tel 1; oby­wa­tel 2; śle­piec; Judasz; kanc­lerz; pro­ku­ra­tor; sędzia (alias Pon­cjusz Piłat); chór.

wystą­pi­li: Bogna Adam­czyk, Kry­sty­na Halat, Iwo­na Koniecz­kow­ska, Boże­na Ochryń, Mał­go­rza­ta Ster­nal, Marek Fiał­kow­ski OFMConv, Piotr Para­dow­ski OFMConv, Paweł Sala­mon, Krzysz­tof Śmi­giel­ski OFMConv, Jaro­sław Zacha­riasz OFMConv, Ryszard Wró­bel OFMConv

—————————-

NAGRANIE

nagra­nie (kase­ta): Kra­ków 1990 r.

reży­ser nagra­nia: Marian Kuku­ła (Kra­ków, Stu­dio Pol­skie­go Radia)

—————————-

wyda­nie CD: 2004 [MTF CD-06/2004]

wyko­naw­cy: Bogna Adam­czyk, Kry­sty­na Halat, Iwo­na Koniecz­kow­ska, Boże­na Ochryń, Mał­go­rza­ta Ster­nal, Marek Fiał­kow­ski OFMConv, Piotr Para­dow­ski OFMConv, Paweł Sala­mon, Krzysz­tof Śmi­giel­ski OFMConv, Jaro­sław Zacha­riasz OFMConv, Ryszard Wró­bel OFMConv

pro­jekt okład­ki.: Han­na Bart­kie­wicz (Stu­dio perbene)