o nas

okru­chy historii

Zaczęło się tak …

„Mały Teatr św. Fran­cisz­ka” powstał w 1988 roku, jako samo­dziel­na i nie­za­leż­na gru­pa teatral­no-muzycz­na. W pierw­szym skła­dzie zna­la­zły się stu­dent­ki kra­kow­skich uczel­ni i kle­ry­cy fran­cisz­kań­skie­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Krakowie.

Celem bez­po­śred­nim było przy­go­to­wa­nie i wysta­wie­nie skró­co­nej wer­sji musi­ca­lu o św. Fran­cisz­ku „Forza veni­te gen­te – Fra­te Fran­ce­sco”, pod pol­skim tytu­łem „Chodź­cie tutaj wszy­scy”. Jego pre­mie­ra mia­ła miej­sce w sierp­niu 1988 r. pod­czas 1. Fran­cisz­kań­skie­go Spo­tka­nia Mło­dych w Kal­wa­rii Pacław­skiej k/Przemyśla. Spek­takl był wysta­wio­ny ponow­nie, w dniach 1–4 paź­dzier­ni­ka 1988 r., na kruż­gan­kach klasz­to­ru św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w Kra­ko­wie przy pl. Wszyst­kich Świę­tych 5.

W dorob­ku „Małe­go Teatru św. Fran­cisz­ka” są jesz­cze dwa musi­ca­le. „Bal­la­da o św. Fran­cisz­ku” – pre­mie­ra w 1989 roku, pod­czas 2. Fran­cisz­kań­skie­go Spo­tka­nia Mło­dych. Wysta­wio­ny ponow­nie w Kra­ko­wie na kruż­gan­kach klasz­to­ru św. Fran­cisz­ka. „Chry­stus 2000” – pre­mie­ra w 1990 roku, pod­czas 3. Fran­cisz­kań­skie­go Spo­tka­nia Mło­dych. Wysta­wio­ny ponow­nie w Kra­ko­wie na kruż­gan­kach klasz­to­ru św. Fran­cisz­ka. Pio­sen­ki ze spek­ta­kli zosta­ły utrwa­lo­ne w pamiąt­ko­wych nagra­niach na kase­tach magnetofonowych.

W roku 1993 gru­pa nagra­ła dwie kase­ty z pie­śnia­mi litur­gicz­ny­mi dla Edy­cji Pau­liń­skiej. „Przy­bądź Panie” – na okres Adwen­tu i „Prze­mów Panie” – na okres Wiel­kie­go Postu.

… a potem …

W roku 1997 zosta­ło doko­na­ne pierw­sze w peł­ni stu­dyj­ne nagra­nie, z samo­dziel­nie zare­je­stro­wa­ną ścież­ką dźwię­ko­wą i wła­snym prze­kła­dem tek­stów, zaty­tu­ło­wa­ne „Jeste­śmy Twoi”. Zna­la­zły się na nim pie­śni uwiel­bie­nia i chwały.

Od chwi­li swe­go powsta­nia Gru­pa MTF uczest­ni­czy­ła we Fran­cisz­kań­skich Spo­tka­niach Mło­dych, odby­wa­ją­cych się w Kal­wa­rii Pacław­skiej k/Przemyśla, peł­niąc funk­cję scho­li litur­gicz­nej. Pod­czas tych spo­tkań zosta­ły zare­je­stro­wa­ne „live” trzy pły­ty CD: „Bra­tem bądź” – zawie­ra hym­ny Fran­cisz­kań­skich Spo­tkań Mło­dych oraz „Pan mój, Bóg mój” [1] i [2] – zawie­ra­ją­ce pie­śni wyko­ny­wa­ne pod­czas litur­gii i nabożeństw.

Mały Teatr św. Fran­cisz­ka udzie­lał się w kra­kow­skiej Bazy­li­ce św. Fran­cisz­ka pod­czas czu­wań, reko­lek­cji, świę­ceń kapłań­skich, ślu­bów zakon­nych, kolę­do­wa­nia itp. Kon­cer­to­wał w Asy­żu (pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­we­go Spo­tka­nia Mło­dych „Gio­va­ni ver­so Assi­si”), Sano­ku, Oświę­ci­miu-Har­mę­żach, Wro­cła­wiu, Legni­cy, Rze­szo­wie, Gło­gów­ku. Był gościem festi­wa­li pio­sen­ki reli­gij­nej w Olsz­ty­nie, Mili­czu i Rychwałdzie.

Przez wszyst­kie lata dzia­łal­no­ści przez zespół prze­wi­nę­ło się ponad 200 wykonawców.

W latach 2005–2013 zespół zawie­sił dzia­łal­ność. Wzno­wił ją kon­cer­tem z oka­zji uro­czy­sto­ści św. Fran­cisz­ka, na pla­cu przed bazy­li­ką kra­kow­ską (zapis wideo z kon­cer­tu do obej­rze­nia w zakład­ce „nagra­nia”). Obec­nie – choć for­mal­nie ist­nie­je – nie kon­cer­tu­je… i cze­ka na kolej­ne „prze­bu­dze­nie”.