Pan mój, Bóg mój! [1]

Pieśni religijne

utwo­ry:
1. Panie, świat ujrzy Cię [4’12] | 2. Ojcze nasz [4’19] | 3. Oblu­bie­ni­ca i Duch [4’43] | 4. Lau­da­te Domi­num [5’43] | 5. Ty dasz mi pokój ser­ca [6’00] | 6. Oto są baran­ki mło­de [7’46] | 7. Uwiel­bij Go [3’40] | 8. Czcij­my Jezu­sa [3’40] | 9. Har­fa (mix) [7’53] | 10. Oto Pan, Bóg nasz [3’20] | 11. Tyś jak ska­ła [5’46] | 12. To Ty [4’20] | 12. Będę śpie­wać Tobie mocy moja [6’22] | 13. Panie mój, przy­cho­dzę dziś [4’25]         link do nagrań »

sek­cja instru­men­tal­na: flet — Bar­ba­ra Pie­cza­ra, skrzyp­ce — Han­na Bart­kie­wicz, wio­lon­cze­la — Anna Musiał, gita­ra aku­stycz­na, instru­men­ty per­ku­syj­ne — Tomasz Majew­ski, gita­ra aku­stycz­na — Tomasz Paw­lik OFMConv, gita­ra baso­wa — Dariusz Gaczyń­ski OFMConv, gita­ra aku­stycz­na, gita­ra baso­wa — Krzysz­tof Wasi­lew­ski, instru­men­ty kla­wi­szo­we — Jan Janus OFMConv

sek­cja wokal­na: Doro­ta Bonar­ska, Pau­li­na Brzo­zow­ska, Mag­da­le­na Cie­ślic­ka, Kata­rzy­na Gła­dysz, Pau­li­na Gubal­ska , Ania Hra­bia, Kata­rzy­na Hulok, Moni­ka Jabłoń­ska, Kami­la Kar­wow­ska, Kry­sty­na Kna­fel, Salo­mea Koper CMBB, Anna Lasko, Marze­na Michal­ska, Han­na Olek­sy, Elż­bie­ta Pie­kar­ska, Mag­da Pie­rzak, Emi­lia Pobie­dziń­ska, Anna Pociej­kin, Moni­ka Tomu­siak, Mario­la Traj­no­wicz, Elż­bie­ta Wite­sko, Piotr Buk­sa, Jakub Czaj­ka OFMConv, Piotr Dąbek OFMConv, Woj­ciech Grusz­czyń­ski, Oskar Gut, Sta­ni­sław Hra­bia, Tomasz Kol­bu­szew­ski, Mariusz Lorenc OP, Tomasz Majew­ski, Sta­ni­sław Mły­nar­ski, Tomasz Paw­lik OFMConv, Roman Pień­kow­ski, Łukasz Pobie­dziń­ski, Prze­my­sław Skrzek, Piotr Sta­ni­sław­czyk OFMConv, Piotr Szcze­pań­ski OFMConv, Krzysz­tof Wasi­lew­ski, Ryszard Wró­bel OFMConv, Jaro­sław Zacha­riasz OFMConv.

nagra­nie „live” pod­czas 9. Fran­cisz­kań­skie­go Spo­tka­nia Mło­dych [FSM] (29 VII — 2 VIII 1996 r.) w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej w Kal­wa­rii Pacław­skiej k/Przemyśla.

kie­row­nic­two muzycz­ne: Sta­ni­sław Hrabia

reży­ser nagra­nia: Jan Giermakowski

współ­pra­ca: Jacek Mich­no OFMConv, Piotr Then

wyda­nie CD: MTF CD-03/2004

pro­jekt okład­ki: Han­na Bart­kie­wicz (Stu­dio perbene)