Pan mój, Bóg mój! [2]

Pieśni religijne

utwo­ry:
1. Przy­mie­rza znak [3’28] | 2. Daj nam ser­ce jed­no [4’21] | 3. O tak, tak, tak [4’04] | 4. Moim Bogiem [4’17] | 5. Nie­chaj miłość Twa [4’28] | 6. Iubi­la­te [4’32] | 7. To jest ta chwi­la [4’03] | 8. Mary­jo, prze­ślicz­na Pani [1’27] | 9. Twój Krzyż [2’52] | 10. Pra­gnę dziś przy Tobie [3’13] | 11. Nic nie odłą­czy mnie [4’38] | 12. Deszcz bło­go­sła­wieństw [3’56] | 13. Oto ja, poślij mnie [4’36] | 14. Ty zapra­szasz nas na Ucztę [3’54] | 15. Duchu Świę­ty przyjdź [3’13] | 16. Panie wiel­bię Cię [4’22] | 17. Jak dobrze razem [3’10] | 18. Po wszyst­kie dni [4’35]         link do nagrań »

wyko­rzy­sta­no pie­śni „Rin­no­va­men­to nel­lo Spi­ri­to San­to”, Mar­co Fri­si­ny, utwo­ry z reper­tu­aru Wspól­no­ty Miło­ści Ukrzy­żo­wa­nej, J. Gałusz­ki OP, a tak­że innych Auto­rów nam nieznanych.

sek­cja instru­men­tal­na: flet – Bar­ba­ra Pie­cza­ra, Mag­da­le­na Woł­czek, skrzyp­ce — Han­na Bart­kie­wicz, Łukasz Kobie­la, Tomasz Kol­bu­szew­ski, wio­lon­cze­la — Kata­rzy­na Mikul­ska, Tomasz Szna­bel, obój — Anna Świ­ta, gita­ra aku­stycz­na, gita­ra elek­trycz­na — Piotr Dąbek OFMConv, gita­ra baso­wa — Marian Fox, instru­men­ty kla­wi­szo­we — Adam Eibin, trąb­ka — Tomasz Tra­wiń­ski OFMConv, per­ku­sja — Arka­diusz Dąbek OFMConv, instru­men­ty per­ku­syj­ne — Alek­san­dra Krasowska.

sek­cja wokal­na: Aga­ta Augu­styn, Anna Cho­le­wa, Moni­ka Dżu­ła, Ałła Dem­brow­ska FMM, Anna Hra­bia, Kata­rzy­na Janu­szew­ska, Mag­da­le­na Karol­czuk, Kin­ga Kar­ska, Kata­rzy­na Kier­ko, Edy­ta Kobus FMM, Kata­rzy­na Kosiek, Ane­ta Kozak, Ane­ta Ocie­pa, Anto­nia Pie­karz CSSJ, Mag­da­le­na Pie­rzak, Mar­ta Pię­tow­ska, Patry­cja Polek, Ewa Rocz­niak, Ewe­li­na Szy­mań­ska, Lena Wierz­choń, Karo­li­na Wój­cik, al. Kry­stian Bor­dzań, al. Ryszard Bor­dzań, Jan Hesko-Koło­dziń­ski, Łukasz Kozub, Michał Hra­bia, Sta­ni­sław Hra­bia, Miłosz Paw­lik, Paweł Ruto­wicz, Łukasz Samiec, Jacek Sikor­ski, Grze­gorz Siwek OFMConv, Piotr Szcze­pań­ski OFMConv, Grze­gorz Woź­ny, Ryszard Wró­bel OFMConv.

nagra­nie „live” pod­czas 17. Fran­cisz­kań­skie­go Spo­tka­nia Mło­dych [FSM] (26–31 lip­ca 2004 r.)
w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej w Kal­wa­rii Pacław­skiej k/Przemyśla.

kie­row­nic­two muzycz­ne: Sta­ni­sław Hrabia

reży­se­ria nagra­nia i maste­ring: Piotr Then, Ire­ne­usz Kolasz­ko, Piotr Krygowski

współ­pra­ca: Rafał Bend­kow­ski OFMConv

wyda­nie CD: MTF CD-04/2004

pro­jekt okład­ki: Han­na Bart­kie­wicz (Stu­dio perbene)