Przemów, Panie!

Pieśni liturgiczne na Wielki Post

Stro­na 1:
1. Usłysz głos [3’30] | 2. Panie, daj mi Twe sło­wo [3’21] | 3. Oto chwi­la [3’06] | 4. Ojcze, chcę powró­cić [4’21] | 5. Zaczerp­nij­my z rado­ścią [2’48]

Stro­na 2:
1. Chwa­ła Tobie [3’06] | 2. Ty jesteś naszym Ojcem [3’46] | 3. Prze­mów Panie [5’23] | 4. Przy­sze­dłeś dziś Panie [3’00] | 5. Domie świę­ty [2’19]         link do nagrań »

tek­sty:  Anna Maria Galliano

sło­wa pol­skie: Andrzej Zając OFMConv

muzy­ka: Danie­le Semprini

aran­ża­cje i par­tie instru­men­tal­ne: Gian­car­lo Silva

wyko­naw­cy: Agniesz­ka Jał­tu­szew­ska (3), Kry­sty­na Kafel (2), Mał­go­rza­ta Ster­nal (3, 5, 6, 8, 10), Tere­sa Syczuk (9), Anto­nia Ter­miń­ska-Korzon, Pau­li­na Zdziech (10), Beata Szrom, Krzysz­tof Bie­drzyń­ski (4), Jan Grzyw­na OFMConv, Sta­ni­sław Hra­bia (7, 9), Rado­sław Kra­mar­ski OFMConv, Ryszard Pociej, Leszek Rze­śnio­wiec­ki, Jacek Wój­to­wicz OFMConv, Ryszard Wró­bel OFMConv (1, 2, 3).

nagra­nie (kase­ta): Czę­sto­cho­wa 1993
dla: Wydaw­nic­two Pau­list­ki, (FSP – Cór­ki św. Pawła),

reży­ser nagra­nia: Andrzej Zieliński

pro­jekt okład­ki: Eli­sa­bet­ta Franco;
na okład­ce: Duc­cio, Mowa pożegnalna