Przybądź, Panie!

Pieśni liturgiczne na Adwent

Stro­na 1:
1. Przy­bądź, o Panie [3’00] | 2. Szczę­śli­wa, bo uwie­rzy­łaś [2’24] | 3. Ty wciąż przy­cho­dzisz [3’13] | 4. Nadziei naprze­ciw [4’00] | 5. Gdy dzi­siaj Boże sło­wo [3’06] | 6. Przy­go­tuj­cie dro­gę [2’17]

Stro­na 2:
1. Pan nad­cho­dzi [3’06] | 2. Ukaż swe obli­cze [3’00] | 3. Prze­mów do ser­ca [2’33] | 4. Niech świę­ty nadej­dzie [3’11] | 5. Anty­fo­ny [2’44] | 6. Od począt­ku miło­ścią jesteś [2’27]
        link do nagrań »

tek­sty:  Anna Maria Galliano

sło­wa pol­skie: Piotr Roman Gry­ziec OFMConv (stro­na 1: 1–6; stro­na 2: 1); Andrzej Zając OFMConv (stro­na 2: 2–6).

muzy­ka: Danie­le Semprini

aran­ża­cje: Gian­car­lo Silva, gita­ra: Silva­no Chi­men­ti, instru­men­ty kla­wi­szo­we: Gian­car­lo Silva

soli­ści: Marze­na Lamch, Piotr Biłek

chór: Agniesz­ka Jał­tu­szew­ska, Kry­sty­na Kafel, Mał­go­rza­ta Ster­nal, Tere­sa Syczuk, Anto­nia Ter­miń­ska-Korzon, Pau­li­na Zdziech, Beata Szrom, Krzysz­tof Bie­drzyń­ski, Jan Grzyw­na OFMConv, Sta­ni­sław Hra­bia, Rado­sław Kra­mar­ski OFMConv, Ryszard Pociej, Leszek Rze­śnio­wiec­ki, Jacek Wój­to­wicz OFMConv, Ryszard Wró­bel OFMConv

nagra­nie (kase­ta): Czę­sto­cho­wa 1993
dla: Wydaw­nic­two Pau­list­ki, (FSP – Cór­ki św. Pawła),

reży­ser nagra­nia: Andrzej Zieliński

pro­jekt okład­ki: M. Luisa Badenchini;
na okład­ce: Beato Ange­li­co – Zwia­sto­wa­nie: Muzeum die­ce­zjal­ne w Kor­to­nie (Wło­chy)