Image
Gru­pa teatral­no-muzycz­na powsta­ła w 1988 roku w Kra­ko­wie.
Pomy­sło­waw­cą i zało­ży­cie­lem Małe­go Teatru jest fran­cisz­ka­nin
o. Ryszard Wró­bel OFMConv.
Począ­tek dzia­łal­no­ści to wysta­wie­nie musi­ca­lu o św. Fran­cisz­ku
„Chodź­cie tutaj wszy­scy”
pod­czas 1. Fran­cisz­kań­skie­go Spo­tka­nia Mło­dych
w Kal­wa­rii Pacław­skiej k/Przemyśla.

O nas

począt­ki
i róż­ne kole­je losu

Nagrania

dostęp do lin­ków
z nagra­nia­mi

Fotogalerie

wspo­mnie­nia
utrwa­lo­ne obiektywem

dorobek

ImageImage
ImageImageImage
ImageImage
ImageImage

nagrania

link do listy utworów
Image

Kraków [ 2013 ]

VIDEO z koncertu