Chodźcie tutaj wszyscy

SPEKTAKL

Spek­takl muzycz­ny w dwóch aktach o św. Fran­cisz­ku opar­ty na moty­wach wło­skie­go musi­ca­lu „Forza veni­te gen­te – Fra­te Francesco”.

pre­mie­ra: sier­pień 1988 r., pod­czas 1. Fran­cisz­kań­skie­go Spo­tka­nia Mło­dych (w ramach Wiel­kie­go Odpu­stu Sierp­nio­we­go w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Kal­wa­ryj­skiej w Kal­wa­rii Pacław­skiej k/Przemyśla). Spek­takl był rów­nież wysta­wio­ny czte­ro­krot­nie (w dniach 1–4 paź­dzier­ni­ka 1988 r.) na kruż­gan­kach klasz­to­ru św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w Kra­ko­wie przy pla­cu Wszyst­kich Świę­tych 5.

utwo­ry: 1. poezja | 2. Chodź­cie tutaj wszy­scy (2’51) | 3. poezja | 4. Ja, Fran­ci­szek (2’23) | 5. Kla­ra i Fran­ci­szek (4’20) | 6. Idzie­my (2’16) | 7. Wilk (4.20) | 8. Lataj­my, lataj­my (3’03) | 9. Księ­życ (3’29) | 10. Ubó­stwo (3’16) | 11. Boże Naro­dze­nie (3’14) | 12. Poko­ra (2’53) | 13. Radość dosko­na­ła (4’03) | 14. Poże­gna­nie Fran­cisz­ka (4’07) | 15. poezja | 16. Pochwa­ła Stwo­rze­nia (4’20)
        link do nagrań »

tek­sty: Mario Castel­la­ci, Rena­to Bia­gio­li przy współ­pra­cy Pie­ro Castel­la­ci, Pie­ro Palumbo

muzy­ka: Miche­le Pau­li­cel­li, Gian­car­lo de Mat­te­is, Giam­pa­olo Belardinelli

prze­kład sce­na­riu­sza: Ryszard Wró­bel OFMConv

prze­kład pio­se­nek: Ryszard Wró­bel OFMConv / Edward Augustyn

wystą­pi­li: Ryszard Wró­bel OFMConv (Fran­ci­szek); Iwo­na Koniecz­kow­ska (Kla­ra); Agniesz­ka Zwie­rzyc­ka (Opatrz­ność); Mał­go­rza­ta Ster­nal (ubó­stwo); Marek Fiał­kow­ski OFMConv (dia­beł); Andrzej Pru­gar OFMConv (wilk); Marek Kru­pa OFMConv (suł­tan); Edward Augu­styn (brat Leon); Jakub Kosi­niak (ojciec); Ewa Ludwi­ka Posto­ło­wicz-Sawic­ka (żebracz­ka); Kry­sty­na Halat, Zofia Żmi­grodz­ka, Paweł Sala­mon, Krzysz­tof Śmi­giel­ski OFMConv; Ber­nar­da Brzozowska

reży­ser: Woj­ciech Markiewicz

sce­no­gra­fia: Tomasz Jank OFMConv

świa­tło-dźwięk: Adam Mróz

—————————-

NAGRANIE

nagra­nie (kase­ta): Kra­ków 1988 r.

reży­ser nagra­nia: Marian Kuku­ła (Kra­ków, Stu­dio Pol­skie­go Radia)

recy­ta­cje: Jakub Kosiniak

ścież­ka dźwię­ko­wa: „Fio­ret­ti’’ (WSD OO. Fran­cisz­ka­nów) w skła­dzie: Grze­gorz Pel­czar, Krzysz­tof Ski­biń­ski OFMConv, Jacek Kania OFMConv, Krzysz­tof Hura OFMConv.

pro­jekt okład­ki: Tomasz Jank OFMConv

—————————-

wyda­nie CD: 2004 [MTF CD-04/2004]

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie chodzcie-okladka.jpg

wyko­naw­cy: Ryszard Wró­bel OFMConv, Iwo­na Koniecz­kow­ska, Agniesz­ka Zwie­rzyc­ka, Mał­go­rza­ta Ster­nal, Marek Fiał­kow­ski OFMConv, Andrzej Pru­gar OFMConv, Marek Kru­pa OFMConv, Edward Augu­styn, Kry­sty­na Halat, Zofia Żmi­grodz­ka, Paweł Sala­mon, Krzysz­tof Śmi­giel­ski OFMConv, Jakub Kosi­niak (recy­ta­cje).

pro­jekt okład­ki: Han­na Bart­kie­wicz (Stu­dio perbene);
wyko­rzy­sta­no frag­ment obra­zu G. Ubol­di (San Fran­ce­sco 1/94)