Jesteśmy Twoi!

Pieśni uwielbienia i chwały

utwo­ry:
1. Śpie­waj­cie hym­ny [3’30] | 2. Otrzy­mam dar [3’08] | 3. Moc­ne me ser­ce [3’45] | 4. W mej rado­ści [4’00] | 5. Pokój w Tobie [3’28] | 6. Duchu Boży [2’35] | 7. Jezu [2’39] | 8. Kan­tyk Anny [4’35] | 9. Będę wysła­wiać [4’15] | 10. Boże Nie­śmier­tel­ny [3’26] | 11. Jezu, Ty jesteś tu [3’29] | 12. Wykrzy­kuj­cie [3’00] | 13. Abba Ojcze [4’05]         link do nagrań »

tek­sty: A. Alie­ri (1); B. Con­te (2, 4, 10); E. Remi­gi – A. Mar­ti­nez (3); S. Mar­ti­nez (5, 8, 9, 13); T. Ran­ga­ni (6); R. Magno­ba­sco (7); F. Mar­ra­ni­no (11); P. Rinal­di (12).

prze­kład i sło­wa pol­skie: Han­na Bart­kie­wicz / Ryszard Wró­bel OFMConv

muzy­ka: A. Mar­ro­ne (1); G. Fer­ran­te (2, 4, 10); Ste­fa­ni (3); B. Con­te – G. Fer­ran­te (5); G. Sol­da­no (6); R. Magno­ba­sco (7); M. Leone (8, 9); F. Pesa­re (11); P. Rinal­di (12); S. Mar­ti­nez (13).

sek­cja instru­men­tal­na: flet — Bar­ba­ra Pie­cza­ra, skrzyp­ce — Han­na Bart­kie­wicz , Urszu­la Załucz­kow­ska, wio­lon­cze­la — Anna Musiał, gita­ra kla­sycz­na, instru­men­ty per­ku­syj­ne — Tomasz Majew­ski, gita­ra baso­wa — Krzysz­tof Wasi­lew­ski , instru­men­ty kla­wi­szo­we — Woj­ciech Wnęk, trąb­ka — Marek Rolek , sak­so­fon — Tomasz Suchowiejko

soli­ści: Kata­rzy­na Hulok (2, 6, 11, 13); Jaro­sław Zacha­riasz OFMConv (13)

chór: Han­na Bart­kie­wicz, Doro­ta Bonar­ska, Mag­da­le­na Cie­ślic­ka, Doro­ta Gawin, Kata­rzy­na Gła­dysz, Pau­li­na Gubal­ska, Kata­rzy­na Hulok, Moni­ka Jabłoń­ska, Agniesz­ka Lubaś, Marze­na Michal­ska, Bar­ba­ra Pie­cza­ra, Emi­lia Pobie­dziń­ska, Anna Pociej­kin, Moni­ka Tomu­siak, Mario­la Traj­no­wicz, Jakub Czaj­ka OFMConv, Oskar Gut, Sta­ni­sław Hra­bia, Tomasz Majew­ski, Sta­ni­sław Mły­nar­ski, Marek Rolek, Ryszard Wró­bel OFMConv, Jaro­sław Zacha­riasz OFMConv

na licen­cji: Coope­ra­ti­va del Can­to e del­la Musi­ca del Rin­no­va­men­to, s.r.l, Roma

nagra­nie stu­dyj­ne: 1997, stu­dio GAMMA, 30–534 Kra­ków, Pl. Laso­ty 8

kie­row­nic­two muzycz­ne: Sta­ni­sław Hrabia

reży­ser nagra­nia i maste­ring: Piotr Łabuzek

wyda­nie CD: 2002 [MTF CD-02/2002]

pro­jekt okład­ki: Tomasz Majewski